Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Plan pracy

Czcionka:

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Ø  Ogólne założenia,

Ø  Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej,

Ø  Cele szczegółowe,

Ø  Zadania opiekuńczo- wychowawcze,

Ø  Organizacja pracy świetlicy,

Ø  Formy pracy,

Ø  Miesięczne plany pracy,

Ø  Plan zajęć dnia,

Ø  Tygodniowy grafik zajęć,

Ø  Regulamin pracy świetlicy.

Plan  pracy  świetlicy  szkolnej  wynika  z  programu  wychowawczego  szkoły.  Treści

programowe  podzielone  są  na  cykle  tematyczne.  Wychowawcy  organizują  pracę  grup,

dostosowując  tematykę  zajęć  do  obchodzonych  uroczystości  i  świąt,  pór  roku  oraz  do

zainteresowań  i  potrzeb  dzieci.  Wychowawcy  poprzez  właściwy  styl  kierowania  grupą,  tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy  rozwój dziecka  i  jego  aktywność.  Wykorzystują  przy  tym  wszystkie  rodzaje  dziecięcej  ekspresji.  Dzieci uczestniczące  w  zajęciach  świetlicowych  uczą  się:  planowania  pracy,  samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum,  logicznego myślenia.

Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną.

 W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

 

OGÓLNE CELE PROGRAMOWE PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ:

Ø  Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.

Ø  Przygotowanie dziecka do samodzielności.

Ø  Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego

wykorzystywania.

Ø  Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.

Ø  Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.

Ø  Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.

Ø  Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY:

Ø  Mają zapewnioną i zorganizowaną opiekę wychowawczą.

Ø  Kształtują właściwe postawy etyczno-moralne, wyrabiają osobowościowe cechy charakteru, takie jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.

Ø  Są wdrażani do samodzielnej pracy umysłowej.

Ø  Mają zorganizowaną pomoc w nauce.

Ø  Utrwalają wiadomości szkolne.

Ø  Mogą liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności w nauce.

Ø  Rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne.

Ø  Poznają właściwe sposoby spędzania czasu wolnego.

Ø  Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

Ø  Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.

Ø  Dbają o dobre imię i honor szkoły.

Ø  Szanują tradycje i symbole narodowe.

Ø  Mają szacunek dla dobra wspólnego, jak i cudzej własności i pracy.

Ø  Kształtują umiejętność właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody.

Ø  Rozwijają poczucie estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażają zasady higieny osobistej.

Ø  Dbają o bezpieczeństwo własne i innych.

Praca w świetlicy szkolnej służy nauce i uatrakcyjnieniu zajęć, które są zgodne z

zainteresowaniami uczniów oraz ich potrzebami. Aby osiągnąć założone cele należy:

·  zapewnić bezpieczne warunki i opiekę,

·  rozwijać działalność poznawczą, artystyczną,

·  rozbudzać zainteresowania dziecka,

·  zaspokajać i kształtować potrzeby,

·  budzić twórczą aktywność,

·  współdziałać w organizowaniu zajęć i imprez,

·  powierzać różnego rodzaju zadania,

·  pomagać w rozwiązywaniu zadań i problemów,

·  kształtować świadomość i potrzeby uczniów.

Do zadań opiekuńczo - wychowawczych świetlicy szkolnej należą:

1. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy:

·  sporządzenie list grup wychowawczych,

·  przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę,

·  sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych,

·  otoczenie szczególną opieką „nowych" uczniów oraz uczniów klas pierwszych,

·  uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach.

2. Zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej (obiad, herbata), zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów regulaminu stołówki szkolnej:

·  eliminowanie niebezpiecznych sytuacji,

 wdrażanie do kulturalnego zachowania.

3.  Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa:

·  podczas dowozów,

·  w drodze do i ze szkoły,

·  podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw,

·  podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych

zagrożeń).

4.  Tworzenie przyjaznej atmosfery:

·  podmiotowe i indywidualne traktowanie,

·  życzliwy stosunek,

·  pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny

poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze

poczucia przydatności i uznania.

5. Eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych:

·  zapoznanie z Prawami Dziecka,

·  pomoc uczniom będącym ofiarami przemocy,

·  zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania, ich monitorowanie,

·  wskazywanie właściwych modeli zachowań,

·  ścisła współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.

6.  Udzielanie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i szkolnego:

·  organizacja zajęć o charakterze wyrównawczym będącym ważnym elementem

harmonijnego rozwoju psychofizycznego każdego dziecka,

·  organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców,

·  organizowanie pomocy koleżeńskiej - wskazywanie sposobów radzenia ze stresem

·  wskazywanie sposobów dobrego uczenia się.

7.  Pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu:

·  rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci(intelektualnych, artystycznych, technicznych,

sportowych),

·  rozwijanie samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji

twórczej,

·  przygotowanie do życia w społeczeństwie, kształtowanie postaw społecznych, które

sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie,

kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania.

8.  Planowe oddziaływanie na postawy moralno - społeczne dzieci:

·  kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim

środowisku - w różnych sytuacjach życiowych,

·  kształtowanie właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech charakteru (koleżeństwo,

sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność, tolerancyjność itp.),

·  wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej

rozrywki, sportu i zabawy,

·  budzenie i rozwijanie i poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie

zasad higieny osobistej.

9. Przeciwdziałanie powstawaniu trudności wychowawczych i niedostosowania społecznego:

·  zbieranie informacji na temat przebiegu rozwoju psychofizycznego wychowanków,

·  diagnozowanie przyczyn zaburzenia,

·  dobieranie odpowiednich metod wychowawczych w stosunku do dzieci przejawiających

trudności wychowawcze,

·  nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzicami, wychowawcami, psychologiem i

pedagogiem szkolnym - eliminowanie sytuacji stresowych i nerwicogennych przez

tworzenie właściwej atmosfery zajęć, odpowiedniego stylu kierowania grupą.

10. Stosowanie ciekawych form zajęć świetlicowych:

·  stosowanie metod poszukujących, problemowych ( praktycznego działania) mających

wpływ na proces rozwoju dzieci w wieku szkolnym,

·  stwarzanie okazji do satysfakcji z dobrze wykonanej pracy - nagradzanie, organizowanie

wystaw prac dziecięcych,

·  aktywny udział w konkursach świetlicowych.

11. Rozwój samorządności wychowanków:

·  poznawanie obowiązków i praw wychowanka świetlicy,

·  wdrażanie do pracy na rzecz szkoły i świetlicy (np. dekoracje),

·  wdrażanie do podejmowania inicjatyw i odpowiedzialności za wykonanie konkretnych

zadań,

·  przestrzeganie regulaminu świetlicowego.

12. Kształtowanie umiejętnego korzystania z mediów:

·  wskazanie zagrożeń niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu,

·  zachęcanie do selekcyjnego sposobu oglądania programów telewizyjnych - bez agresji,

przemocy, wulgarnego słownictwa, adekwatnych do wieku odbiorcy, bogatych w treści

edukacyjne,

·  wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu- książka, czasopism.

13. Włączenie zespołu świetlicowego do organizowania uroczystości, akcji i imprez szkolnych:

·  Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,

·  Dzień Edukacji Narodowej,

·  Święto Niepodległości

·  Dzień Kobiet,

·  Obchody Święta Patrona,

·  Światowy Dzień Zdrowia,

·  Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja,

·  Polska w Unii Europejskiej.

14. Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów:

·  Wszystkich Świętych,

·  andrzejki,

·  mikołajki,

·  zwyczaje bożonarodzeniowe,

·  walentynki,

·  karnawał,

·  pierwszy dzień wiosny,

·  zwyczaje wielkanocne,

·  Dzień Babci, Dziadka,

·  Dzień Matki, Dzień Ojca,

·  Dzień Dziecka.

15. Współpraca z rodzicami:

·  wymiana informacji o zachowaniu dziecka, jego zainteresowaniach, przekazanie

indywidualnych spostrzeżeń,

·  zachęcanie do korzystania z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego.

16. Doskonalenie pracy pedagogicznej w świetlicy:

·  udział w pracach rady pedagogicznej,

·  ścisła współpraca nauczycieli świetlicy z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem,

psychologiem,

·  doskonalenie warsztatu pracy wychowawczej przez uczestnictwo w zespołach

samokształceniowych, warsztatach metodycznych, szkoleniach.

17. Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców związanych z działalnością świetlicy.

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie  Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu w

następującej kolejności:

- uczniowie oczekujący na odbiór przez rodziców/opiekunów,

- uczniowie czekający na zajęcia przed lekcjami lub czekający po lekcjach,

- uczniowie, którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne,

- uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane w szkole,

-uczniowie, z którymi zastępstwo za nieobecnego nauczyciela realizuje wychowawca świetlicy,

-uczniowie realizujący nauczanie w trybie indywidualnym.

2. Do świetlicy szkolnej mogą być przyjmowani uczniowie:

- na prośbę rodziców/prawnych opiekunów,

- na wniosek wychowawcy, nauczyciela pedagoga,

Przyjęć uczniów dokonuje się na podstawie ,,Karty zapisu ucznia do świetlicy” podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna.  

3. Opieką świetlicową są objęci uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia świetlicowe.

Ich obecność na zajęciach odnotowuje się w dzienniku zajęć świetlicowych.

4. Organizacją podziału uczniów na stałe grupy wychowawcze i przydziałem grup wychowawcom świetlicy zajmuje się kierownik świetlicy.

5. Grupa przydzielona nauczycielowi na daną godzinę zajęć świetlicowych nie może być większa niż 25 uczniów.

6. Czas pracy świetlicy jest skorelowany z czasem trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw.

7. Zajęcia odbywają się zgodnie z wynikającym z organizacji pracy szkoły, świetlicowym planem zajęć.

8. Świetlica jest czynna w dni zajęć dydaktycznych od godz. 6.50 do 16.30. Czas i godziny pracy świetlicy szkolnej wynikają z aktualnych potrzeb wychowanków i ich rodziców.

9. Grafik zajęć świetlicowych jest sporządzany przez kierownika świetlicy przy współpracy

wychowawców świetlicy. W zależności od potrzeb może ulec zmianie.

10. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w stołówce szkolnej podczas spożywania posiłku.

Zajęcia świetlicowe przyjmują następujące formy pracy:

u  zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki,

puzzle,malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie i wyklejanie, szycie i wyszywanie, modelowanie, origami itp.),

u  zajęcia muzyczne, ruchowe z elementami choreografii (zabawy taneczne, zabawy ruchowe

przy muzyce itp.,programy artystyczne, inscenizacje, przedstawienia itp.),

u  zajęcia sportowo-turystyczne (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na

boisku szkolnym, wycieczki itp.),

u  zajęcia czytelniczo-medialne ( czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy,

oglądanie programów i filmów edukacyjnych, korzystanie z programów komputerowych itp.),

u  zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, profilaktyczne ( rozmowa, pogadanka, gry

dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, karty pracy itp.),

u  zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań i pasji (zabawy tematyczne,

konkursy, układanie i rozwiązywanie krzyżówek, zagadek itp.),

u  odrabianie prac domowych,

u  gry i zabawy (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym, gry dydaktyczne i

edukacyjne, zabawy relaksujące, gry planszowe, układanki, konstrukcyjne z klocków itp.),

u  zajęcia relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek na materacach, zabawy

wyciszające relaksujące, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery itp.)

 - imprezy i uroczystości świetlicowe i szkolne.

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny