strona główna
ważne wydarzenia
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

Zintegrowane wsparcie – przepis na wysoką jakość edukacji.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i  kompetencji dzieci uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, prowadzące do podwyższenia poziomu jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu. W ramach projektu zaplanowano:
- wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,
- poprawę warunków dydaktycznych w szkołach poprzez doposażenie pracowni przyrodniczej i dwóch pracowni  matematycznych, które pozwolą stworzyć warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
- wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych.
- wsparcie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczania z zakresu matematyki, języka angielskiego oraz nauczania przyrody poprzez eksperyment.
Projekt jest komplementarny z projektem infrastrukturalnym w ramach poddziałania 9.3.3 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO2014+. Wnioskodawca planuje dobudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej w celu stworzenia między innymi pracowni matematycznych i przyrodniczej, które wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne w wyniku realizacji przedmiotowego projektu. W pracowniach tych będą odbywały się zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia. Planowana jest również  budowa sali gimnastycznej, gdzie realizowane będą zajęcia specjalistyczne. Beneficjent planuje również utworzenie pracowni językowych, w których będą prowadzone zajęcia z języków obcych realizowanych w ramach poddziałania 8.1.2.

 

ewolucje literackie eTwinningu

Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła języka angielskiego rozpoczęli ten rok szkolny uczestnictwem w dwóch projektach eTwinningu. Pierwszy projekt pod nazwą Tales from Europe - a book of short stories”, polegać będzie na napisaniu przez uczniów krótkiej historii opartej na miejscowej legendzie lub wymyślonym zdarzeniu. Kolejne etapy projektu przewidują narrację lub podkład muzyczny, jak również wykonanie ilustracji. Efektem projektu i jego zakończeniem będzie stworzenie e-booka wraz z innymi partnerami – szkołami włoskimi, greckimi, tureckimi, hiszpańskimi, francuskimi i portugalskimi. Kolejnym projektem realizowanym jesienią jest projekt pt. „Literary Gatherings”. Skupimy się w nim na czytaniu opowiadania pewnego irlandzkiego pisarza, które następnie poddamy analizie, wspólnej dyskusji, jak również krytyce. Swoimi przemyśleniami uczniowie będą mogli podzielić się z zagranicznymi, jak i polskimi partnerami projektu. W tym roku szkolnym ambitnie podeszliśmy do zadań etwinningowych i mamy nadzieję, że w 100% sprostamy temu wyzwaniu :) O postępach będziemy informować w dalszych odsłonach :)

Anna Woźna

zdjęcia...

e-Twinning – priorytet aktywności międzynarodowej w
Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

            Wraz z nowym rokiem szkolnym wznawiamy współpracę międzyszkolną w ramach programu e -twinning.
Nowe projekty zaplanowane do realizacji:

 • „Poznajemy zwyczaje Bożonarodzeniowe w Polsce i innych krajach” -  projekt realizowany wraz z polskimi szkołami, przeznaczony głównie dla klas I-III (klasy IV pomogą młodszym kolegom jedynie w realizacji trudniejszych zdań np. w wykonaniu prezentacji multimedialnej). Nad realizacją projektu będzie czuwać pani Marta Bartkowiak.
 • „Let's get to know each other!”  (koordynatorem projektu jest pani Anna Woźna)
 • „WAW-  weather, air and water project”  (koordynatorem projektu jest pani Anna Heś)

Oba projekty przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI. Są to projekty międzynarodowe. Językiem projektów jest język angielski, w związku z czym uczniowie będą mieli okazję doskonalić umiejętności językowe.

Więcej szczegółów wkrótce.

A. Heś

certyfikat...

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu uczestniczy w projekcie powszechnej nauki pływania dla uczniów klas drugich "Umiem Pływać"

Projekt_Umiem_Plywac

Ruch w szkole/przedszkolu1.    wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
2.    wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
3.    edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
4.    kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
5.    pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Obszary dla szkół: 1-5
Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4

Ruch poza szkołą/przedszkolem
6.zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)
7.zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
8.aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
9.aktywny wypoczynek (obszar nr 9)
Obszary dla szkół: 6-9
Obszary dla przedszkoli: 6-8

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu przystąpiła do akcji i realizacji zajęć w różnych obszarach.

Ruch w szkole

Obszar 1  Wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne organizowane  w ramach podstawy programowej

Temat lekcji: Doskonalenie techniki kozłowania piłki prawą i lewą ręką
w  zmiennym kierunku.


konspekt


Temat: Nauka koordynacji  ruchów  ramion i nóg w kraulu na grzbiecie.    

konspekt

Obszar 2  Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha – ćwiczenia z piłkami

konspekt

Temat: Zwinnościowy tor przeszkód


konspekt


Obszar 4  kwalifikacje doskonalenia nauczycieli

Zaświadczenie

Obszar 5  pozalekcyjne zajęcia sportowe  plik  .doc

Wycieczka na lodowisko

Wycieczka  na basen

Zajęcia taneczne

Ruch poza szkołą

 

Obszar 7  zajęcia niezorganizowane  plik .doc

Plik


Szkolny konkurs tańca

Zawody pływackie


Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu uczestniczy w projektach:

 

 

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

- Mariusz Pielucha
- Monika Skotnicka – Stróżyk
- Emilia Kuźniak

Szkoła z klasą 2.0

- Mariusz Pielucha
- Emilia Przybylska - koordynator
- Marek Smolarek
- Małgorzata Szagżdowicz
- Joanna Pawłowska
- Zuzanna Moroz
- Monika Skotnicka-Stróżyk

Aktywna edukacja

- Mariusz Pielucha
- Joanna Pawłowska - koordynator
- Kinga Matelska
- Kamila Szefler
- Marek Smolarek

Szkoła w ruchu


- Małgorzata Szagżdowicz - koordynator
- Zbigniew Filipiak
- Hubert Czarny

e- Twining


- Anna Heś- koordynator
- Mirosława Ogrodnik
- Kamila Szefler
- Zuzanna Moroz

Bezpieczna szkoła i demokratyczny kraj


- Anna Pawłowska - koordynator

Projekt we współpracy z ODN. Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności dla rad pedagogicznych


- Anna Pawłowska - koordynator

Jesienny projekt e -Twinning zakończony

Wraz z ostatnim dniem jesieni zamknęliśmy międzynarodowy projekt "View from my classroom window".  Efekty pracy uczniów ze szkół z Grecji, Turcji, Polski oraz uczniów  naszej szkoły można zobaczyć na platformie e-twinning pod adresem:
 http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=27031534

koordynator projektu
Anna Heś

Szkoła Podstawowa  w Kaźmierzu realizuje w roku szkolnym Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Wsparcie działań szkoły zapewni projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-IIi szkoły podstawowej w latach 2010 - 2013. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

indywidualizacja

„ New Year Wishes” -  wymiana życzeń  noworocznych!

W Szkole Podstawowej w Kaźmierzu rozpoczęliśmy realizację projektu e twinning  pt „ New Year Wishes” Projekt  ten  realizujemy wspólnie ze szkołami ze Słowacji  i Łotwy.
W ramach projektu uczniowie klas II i III nauczą się składać  życzenia  noworoczne w językach naszych partnerów oraz nauczą ich składać życzenia w języku polskim. Dzieci nagrają  życzenia noworoczne  w ojczystym języku i prześlą je do szkół partnerskich. Następnie po nauczeniu się życzeń w obcych językach, wymienią się nagraniami z zaprzyjaźnionymi szkołami.

Celami projektu są:

 • Poprawa praktyk w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
 • Rozwój ciekawości dzieci w zakresie innych kultur i innych języków. 
 • Pomoc w podniesieniu świadomości obywatelskiej w Europie i zintegrowaniu w niej bogactwa języka i kultury.
 • Rozwijanie umiejętności wspólnego uczenia się, dzielenia się opiniami i wiedzą.

Koordynator projektu Anna Heś

Projekt e-twinning  “Winter in my country”

W Szkole Podstawowej w Kaźmierzu rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu e twinning  pt „ Winter In my country”.  Projekt  ten  realizujemy wspólnie ze szkołami z Holandii, Bułgarii, Turcji i Hiszpanii.
W ramach projektu uczniowie będą realizować wiele zadań, między innymi:

 • Przygotowanie prezentacji swojej szkoły dla partnerskich szkół.
 • Prowadzenie zimowego kalendarza pogody
 • zorganizowanie wystawy zdjęć pt: „ Zima w Europie”.
 • wykonanie prac plastycznych o tematyce zimowej
 • nagranie zimowych piosenek dla partnerskich szkół
 • zorganizowanie „Winter party”- zimowej imprezy
 • Przesyłanie  szkołom partnerskim kartek z życzeniami świątecznymi.

Wszelkie informacje i zdjęcia związane z realizacją projektu dostępne będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej.
Koordynatorzy  projektu Anna Heś i Joanna Pawłowska

 

certyfikat1

certyfikat2

Pragniemy rozwijać europejską współpracę

Program eTwinning - Europejska społeczność szkolna


W obecnym roku szkolnym nasza szkoła zamierza realizować projekty e-twinning. Obecnie szkoła jest już zarejestrowana na portalu e-twinning i poszukuje szkół do realizacji międzynarodowych projektów.

Czym jest eTwinning?

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

 1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;

 2. Języki obce - konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską

 3. Temat projektu związany z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole i nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe.Więcej informacji o etwinning na stronie http://www.etwinning.net

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików przedstawiających ideę e twinning

http://www.youtube.com/watch?v=Fj58uA4cjrQ

Oto efekt pracy uczniów klas czwartych - słownik polsko-angielski dla kolegów z Indii.
Słowniki powstawały w trakcie zajęć koła z języka angielskiego.

słownik

Uczniowie ze szkoły Meridian z Indii w podziękowaniu za naszą prezentację o Poznaniu przesłali nam  informacje o swoim mieście. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji!

prezentacja

Dalsza współpraca z Indiami

Współpraca z Indiami zapoczątkowana w pierwszym semestrze nadal się rozwija.

Uczniowie ze szkoły z Indii w nawiązaniu do przesłanych im piosenek świątecznych w wykonaniu naszych uczniów nagrali i przesłali nam swoje trzy piosenki (dwie zaśpiewali w języku angielskim, jedną w swoim ojczystym języku). Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania przygotowanych przez nich utworów.


http://www.dropshots.com/RajniGopal#date/2012-02-14/14:44:27


Obecnie uczniowie klasy VIc przygotowują się do nagrania i przesłania im piosenki w języku polskim.


Oprócz tego uczniowie klas czwartych naszej szkoły podjęli zadanie polegające na wykonaniu słownika polsko - angielskiego dla kolegów z Indii. Podczas kola języka angielskiego tworzą ilustrowany słownik, wraz z nagraniem wymowy słów w naszym ojczystym języku. W ten sposób chcą przybliżyć naszą polską mowę kolegom ze wschodu.

Starsi uczniowie (klasa VIc) wymieniają listy elektroniczne z klasą z anglojęzycznej szkoły Meridian (jest to również klasa VIc) przygotowują dla nich prezentację na temat Poznania oraz gminy Kaźmierz.

Uczniowie naszej szkoły podczas koła języka angielskiego nagrali piosenki świąteczne dla zaprzyjaźnionych szkół z Indii, Meksyku i Chile. Nagrania piosenek zostały przesłane wraz ze świątecznymi życzeniami.

Współpraca z innymi krajami

Prezentacje szkoły z Chile:

Dinning Halls and Quiet Playgrounds - Paz and Juan Manuel (1).ppt

Jaqi Stage - Camilo, Vicente and Simón.ppt

Napoki Stage - Rocío and Josefa.ppt

Neighbourhood - Catalina S. and Catalina G. (1).ppt

Prezentacja szkoły z Indii:

The Village International School, Kerala.ppt

Współpraca  z Meksykiem

Nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu - p. Anna Heś nawiązała kontakt ze szkołą w Meksyku ( Universidad de Calaya, carretera Panamericana km. 269, Celaya Gto 38080, Mexico ). Obecnie zostaje opracowywany plan współpracy między szkołami. Ma być to projekt długoterminowy, angażujący do współpracy jak największą liczbę naszych uczniów oraz ich meksykańskich kolegów.
Głównym celem nawiązanej współpracy jest oczywiście rozwijanie znajomości języka angielskiego.
Język angielski będzie bowiem językiem komunikacji między szkołami, między uczniami, a także językiem wykonywanych wspólnie projektów. Oprócz doskonalenia języka dzieci będą poznawały kulturę i obyczaje tego odległego kraju, będą również zaznajamiać kolegów z Meksyku z naszym krajem, polską kulturą, tradycjami.

Pierwszym zadaniem, jakiemu musieliśmy podołać to przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej naszej szkoły. Prezentację przygotowali uczniowie klasy VIc (wraz z wychowawcą - Anną Heś), podczas koła języka angielskiego.
Prezentacja została już przesłana zaprzyjaźnionej szkole. Meksykańczycy byli zachwyceni naszą placówką, byli pod wrażeniem aktywności podejmowanych w naszej szkole. Docenili naszą pracę włożoną w przygotowanie prezentacji, co sprawiło nam dużą radość.
Obecnie czekamy na prezentacje przygotowaną przez szkołę w Meksyku.

Kolejnym planowanym przedsięwzięciem jest wymiana adresów e -mail naszych uczniów z uczniami w Meksyku. Uczniowie, początkowo pod nadzorem i z pomocą nauczycielki będą wymieniać listy elektroniczne. Mamy nadzieje, że po pewnym czasie uczniowie przełamią barierę językową, będą w stanie samodzielnie prowadzić korespondencję,  co zapoczątkuje  długoterminowe, międzynarodowe przyjaźnie.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji zamieszczonej na naszej stronie oraz do śledzenia dalszych działań związanych z międzynarodowymi projektami.

prezentacja

Anna Heś

Szkoła Podstawowa  w Kaźmierzu realizuje w roku szkolnym Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Wsparcie działań szkoły zapewni projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-IIi szkoły podstawowej w latach 2010 - 2013. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Osiągnięcie Standardów daje szansę realizacji projektu,

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły - zakup pomocy dydaktycznych wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów w ramach indywidualizacji oraz specjalistycznego sprzętu (np. oprogramowania, pakietów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji oraz dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Sprzęt zakupiony w ramach programu powinien odpowiadać rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym, które będą realizowane przez szkołę.
Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowana przez zespół nauczycieli dla uczniów:

 • wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • przejawiających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • z zaburzeniami rozwoju mowy (zajęcia logopedyczne); którzy mają trudności w komunikacji społecznej (zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne);
 • z wadami postawy (zajęcia z gimnastyki korekcyjnej);
 • niepełnosprawnych (specjalistyczne zajęcia terapeutyczne np. hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia);
 • uzdolnionych (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

 

Projekt ilości godzin w ramach projektu indywidualizacji nauczania realizowane przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Szkoła Podstawowa Kaźmierz

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dyslekcją

Realizacja w 8 klasach nauczania zintegrowanego
3 poziomy = 90 godzin

 1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Realizacja w 8 klasach nauczania zintegrowanego
3 poziomy = 90 godzin         

 1.  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

            Realizacja w 8 klasach nauczania zintegrowanego
3 poziomy = 180 godzin

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

             Realizacja w 8 klasach nauczania zintegrowanego
3 poziomy = 90 godzin

 1. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami podstawy

             Realizacja w 8 klasach nauczania zintegrowanego
3poziomy  = 180 godzin

 1. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - terapia pedagogiczna

             Realizacja w 8 klasach nauczania zintegrowanego
3 poziomy = 90 godzin

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych - "Kangurek"

             Realizacja w 8 klasach nauczania zintegrowanego
3 poziomy =  180 godzin

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Język angielski

            Realizacja w 8 klasach nauczania zintegrowanego
30 x 2 x 3 poziomy =  180 godzin

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Zajęcia taneczne

             Realizacja w 8 klasach nauczania zintegrowanego
30 x 1 x 3 =  90 godzin
W tym klas I   - 58 uczniów (chłopców 32, dziewczynek 26)
W tym klas II  - 56 uczniów (chłopców 32, dziewczynek 24)
W tym klas III - 66 uczniów (chłopców 36, dziewczynek 30
Zajęcia dodatkowe, są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie ze standardem II)

Ministerstwo Edukacji Narodowej dzięki realizacji programu w znaczący sposób chce zwiększyć stopień i zakres wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach (np. poprzez stosowanie metody dramy, gier dydaktycznych czy inscenizacji), a także poszerzyć dostępność i podnieść jakość wsparcia oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekty indywidualizacji są elementem reformy edukacji i obejmują zmianę sposobu pracy szkoły.

Informacje o projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas i - III zostały zaczerpnięte ze strony internetowej MEN (www.men.gov.pl)

 

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu przystępuje do kolejnego projektu Mobilna Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu zgłosił akces udziału w kolejnym projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu zajęć za pomocą niekonwencjonalnych metod nauczania.

Człowiek a środowisko
- habitat z  uwzględnieniem typowego krajobrazu w jakim występują środowiska polne. leśne, wodne
Biologia zwierząt
- populacja gatunków zwierząt
Krajobrazy
- organizmy lasów, łąk, pól uprawnych
Świat roślin, zwierząt
- warstwy lasy , panujące w nich warunki obiektywne.
W projekcie brać będą udział wykładowcy z UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.

- podróże kosmiczne
- rola wynalazków z fizyki
- nowe technologie
Całość projektu przeprowadzone przez 7 osobowe zespoły przygotowane w sprzęt do pokazów i demonstracji pojazdów oraz pokazy lotów modeli samolotów z klubu modelarzy w Poznaniu.
Przeprowadzone zajęcia w ramach Mobilnej Szkoły stanowić będą uzupełnienie programu szkolnego, pozwalające lepiej  zrozumieć i poznać otaczający świat wiążąc wszystkie dziedziny nauki i sztuki.
Otwieramy szerokie możliwości poznawcze poprzez udział czynny w zajęciach z profesjonalistami i pasjonatami przekazywania wiedzy w sposób czynny - uczeń w centrum.

Comenius

W bieżącym roku szkolnym nauczycielki języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu panie Anna Heś i Kamila Szefler przystąpiły  do programu Comenius. Program Comenius to  jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Jego głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia wartości, jakie za tą różnorodnością się kryją; Program Comenius to także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla ich rozwoju osobistego, do zdobywania przyszłego zatrudnienia i  realizowania się w roli aktywnego europejskiego obywatela.
(Więcej o programie Comenius można dowiedzieć się na stronie internetowej www.comenius.org.pl)
Nauczycielki nawiązały kontakt ze szkołami z innych państw, w wyniku czego powstał projekt zatytułowany "Companion animals". Działania związane z projektem   będą miały na celu nie tylko rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz poznawanie innych kultur i tradycji, ale także poszerzanie wiedzy o zwierzętach, rozwijanie miłości  i troski wobec nich. Jako, że rok 2011 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Wolontariatu, uczniowie będą także zachęcani do bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym zwierzętom.   
21 lutego 2011 roku projekt został złożony w Agencji Narodowej w Warszawie. Projekt ma być realizowany przez dwa lata. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 sierpnia bieżącego roku a koniec przypada 31 lipca 2013.  W projekcie tym mają  uczestniczyć szkoły z  7 państw: Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Grecji i oczywiście nasza Kaźmierska podstawówka.
Uczniowie wraz z nauczycielami będą współpracować z zaprzyjaźnionymi szkołami. Wspólnie będą wykonywać różnego rodzaju zadania, projekty, prace zespołowe. Będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. Uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość odwiedzenia partnerskich szkół. Podczas tych wizyt również będą realizowane zadania zaplanowane w projekcie. W Kaźmierzu będziemy prawdopodobnie gościć osoby reprezentujące partnerskie szkoły w marcu 2013 roku.
Mamy nadzieję, że projekt zostanie zaakceptowany przez Krajową Agencję a  realizacja projektu przyniesie wiele korzyści naszym uczniom. Da możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych i rozwijania ich w kontakcie z żywym językiem. Przełamie pewne stereotypy, rozwinie wrażliwość na inne kultury i tradycje,  zaowocuje międzynarodowymi przyjaźniami oraz otworzy serca dzieci na potrzeby zwierząt.

 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady