strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
innowacje szkoły
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

PEDAGOG SZKOLNY

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

 

  • Poniedziałek             8.00 – 13.15
  • Wtorek                    8.00 – 13.30
  • Środa                      8.00 – 11.25
  • Czwartek                 8.45 – 13.25
  • Piątek                      8.00 – 13.25

 


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy :

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

Chciałbyś z kimś porozmawiać.

Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Wśród poruszanych problemów przez pedagoga szkolnego znajdują się:

pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze,

współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, nauczanie indywidualne

działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz kart indywidualnych potrzeb ucznia zawierających dokumentację przeprowadzonych badań w PPP i czynności uzupełniających; koordynacja prac Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej ;

doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich

Komendą Policji

Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych

Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień

Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kaźmierz

Agresja i przemoc.ppt

Ankieta badająca zadowolenie ze szkoły.ppt

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
działalnośc ekologiczna
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady